Säkerhetsinsikter för företag

Reflektioner från Sectech 2021

5 Minuter | November 4, 2021

Årets upplaga av Sectech-mässan har nu varit och det blev en lyckad mässa med många besökare och utställare. Att efter pandemin återigen få möta branschkollegor, leverantörer, partners och kunder upplevdes av många som otroligt givande och inspirerande. Läs mer om våra reflektioner från mässan och de tre seminarierna som vi deltog i.

Reflektioner från Sectech 2021

Årets upplaga av Sectech-mässan har nu varit och det blev en lyckad mässa med många besökare och utställare. Att efter pandemin återigen få möta branschkollegor, leverantörer, partners och kunder upplevdes av många som otroligt givande och inspirerande. Efter att ha haft många möten digitalt under 1,5 år fanns det en spänning och energi i luften som tyder på att man saknat det verkliga mötet med människor. 

STANLEY Securitys medverkan på Sectech handlade om att presentera SaaS-tjänsterna Hosted Services, STANLEY Analytics och STANLEY Flow i montern. Det ledde till många intressanta samtal om framtidens teknik. Dessutom deltog två representanter från STANLEY Security i totalt tre seminarier. Tankar och reflektioner från dessa kan du läsa om nedan. 

Perimeterskydd – hur skyddar vi oss effektivt mot hot från marken och luften? 

Medverkande: Jimmy Ek, Axis, Mark Cosgrave, Optex, Gustav Norvik, STANLEY Security, David Lenot, Genetec, Magnus Cederäng, Infralogic. 

Hur skyddar man sin anläggning och sitt luftrum på ett effektivt sätt? Först och främst handlar det om att välja rätt hårdvara för ändamålet. Kamerabevakning i utomhusmiljö är utmanande eftersom förutsättningarna ständigt förändras med väder, vind och årstider. Därför är det viktigt att man har rätt produkt på rätt plats då kamerorna hanterar de olika förutsättningarna och uppgifterna på olika sätt. Att använda flera system som jobbar ihop i stället för att förlita sig på ett enda system ger också en säkrare och tryggare bevakning eftersom man fortfarande är skyddad, om något skulle gå fel med ett av systemen. 

Det man kan se i och med den tekniska utvecklingen som sker är att optiska kameror i kombination med AI fungerar mycket bra i utomhusmiljö. Detta medför en minskning av antalet falsklarm, som var ett av samtalsämnena under seminariet. Att ha noll procent falsklarm är i dagsläget orealistiskt, vilket paneldeltagarna var överens om. Däremot ser man att antalet falsklarm kan minimeras tack vare rätt teknik på rätt plats, för det ändamål den är till för. Dagens kamerateknik blir också tillgänglig för allt fler, eftersom priserna sjunker. 

Blickar man framåt kommer kamerabevakning att, enligt paneldeltagarna, kunna vara mer proaktiv, man reagerar innan ett brott sker och man kan förutse händelser. Dessutom kommer positioneringen att bli mer exakt och installationen av kameror blir enklare och mer tidseffektiv. Dessutom ligger fokus alltmer på Deep Learning och AI som håller på att bli en ny standard. Detta kommer även medföra att övervakningskameror kommer att kunna användas för så kallad Business Intelligence och samla statistik och data i de fall det är applicerbart.

Hur skyddar man sig mot hot från luften? 
För att skydda sig mot hot från luften kan man i stället för, eller i kombination med, kamerabevakning använda sig av drönardetektering. Den teknik som i huvudsak används för detta är radar och Radio Frequency (RF). Fördelen med RF är att risken för oönskade larm (fellarm) är minimal. 

Man diskuterade under seminariet hur man stoppar en drönare efter att man detekterat den, vilket är en komplex fråga eftersom det finns lagar och regler som förhindrar vissa åtgärder. Ett exempel på detta är Jamming, att använda sig av störsändare som slår ut radiokommunikationen för drönarna. Det skulle medföra att piloten tappar kontrollen över drönaren och drönaren stannar där den just då befann sig, för att sedan återvända hem när batteriet når en kritisk nivå. Det är dock inte en laglig motåtgärd alla gånger. En annan åtgärd som diskuterades var att skjuta ner drönaren. Då stöter man på andra problem, såsom att man inte vet var drönaren landar och att man inte lokaliserar piloten. Givetvis finns även andra risker med att använda skjutvapen.  

I stället föreslås att åtgärderna sker på marken och i sin anläggning. Förutom att kunna lokalisera piloten via RF och därmed ha en möjlighet att stoppa personen från fler attacker, kan man tack vare drönardetektering bli medveten om när man är under hot eller risk och behöver utföra särskilda åtgärder. Dessa åtgärder kan exempelvis handla om att söka av området efter något som kan ha släppts ner via drönare eller att stänga för gardinerna för att skydda sig mot läckage av känsliga uppgifter. 

Ännu har drönare inte börjat användas i industriella eller logistiska sammanhang, men det är inte långt borta. Tekniken blir allt mer sofistikerad men framför allt prismässigt överkomlig för privatanvändaren. Hotet från drönare kommer knappast att klinga av, snarare det motsatta. Utöver det som leverantörerna kan göra, behöver lagarna gällande detta ses över för att ge fler möjligheter till att hantera denna typ av hot. Så länge, och i väntan på det, är en tidig detektion av drönare bland det mest effektiva och kostnadseffektiva skyddet man kan ha.

Intelligenta kameror – kan vi lita på dem och hur intelligenta kan de bli? 

Medverkande: Niklas Rosell, Axis, Mats B. Adman, Rapid Security, Andreas J. Österberg, Tennotech, Christopher Åkesson, Milestone Systems, Gustav Norvik, STANLEY Security, Anders Karlsson, Bosch Security.

Seminariet inleddes med att prata om vad en intelligent kamera faktiskt är. Det är en kamera som kan fatta beslut själv, utifrån de parametrar vi ger den. Något som också togs upp var att man är i fas 1 av att utveckla dessa intelligenta kameror, så det finns fortfarande mycket kvar att lära om detta. I takt med utvecklingen av tekniken är en utmaning att hinna utbilda certifierade tekniker som kan hantera den. Många installatörer som har arbetat länge i branschen är experter på klassisk CCTV men har desto svårare att installera ny kamerateknik. Även om videoanalysen av den data som kommer in är viktig, så är det också viktigt hur installationen och konfigurationen av kamerorna utförs. 

Utifrån ett konsumentperspektiv finns det en svårighet i dag i att veta vilka kameror man ska köpa in, i och med att en bevakningskamera ofta benämns som AI-kamera, oavsett om den kostar 1 000 kronor eller 100 000 kronor. Därför behövs det en klassificering på kameror, på samma sätt som det finns på andra säkerhetssystem i dag, för att hjälpa kunden att veta vad de köper och att kameran klarar av att hantera deras säkerhetsbehov. Eftersom tekniken med intelligenta kameror ännu är i ett tidigt skede, finns det dessutom en högre förväntan hos slutkund än vad som faktiskt kan mötas i dag. 

Precis som i seminariet om perimeterskydd diskuterades utmaningarna med att installera kameror i utomhusmiljö. Eftersom förutsättningarna förändras med årstiderna, ställs olika krav på utrustningen och utmaningarna varierar. Därför behöver man gå igenom systemet, i vissa fall kanske upp till så mycket som fyra gånger per år, för att regelbundet göra manuella inställningar som anpassas efter de olika utmaningarna som respektive årstid medför. För att minimera antalet fellarm menar panelen att larmcentralen oftare ska inkluderas i upphandlingen, tillsammans med installatör och beställare. På så sätt säkerställer man en installation och konfiguration av kamerorna som fungerar optimalt hela vägen, från kunden till larmcentralen, något som annars kan förbises. 

Slutligen diskuterades ansiktsigenkänning och hur detta kan användas. Man pratade om användningen av denna teknik för tillträdeskontroll, vilket är mycket träffsäkert, i jämförelse med att använda sig av tekniken för inbrottssäkerhet eller annat där träffsäkerheten inte är lika hög. I och med att man i system för tillträdeskontroll registrerar de personer som ska ha tillträde, känner systemet av om det är rätt person som försöker att ta sig in eller inte. 

Problemet med ansiktsigenkänning är dock att det är svårt att kunna använda sig av tekniken på grund av GDPR, som kräver att samtliga personer som kan komma att identifieras ska ha gett samtycke till detta. Det minimerar de möjligheter som finns till att använda sig av ansiktsigenkänning. 
Slutsatsen man kan dra av detta är att det finns vissa utmaningar att hantera medan den nya tekniken utvecklas, för att den ska vara brukbar för en större andel konsumenter. 
 

Pandemins påverkan på säkerhetsbranschen och hur kommer den prägla marknaden framöver?

Medverkande: Kettil Stenberg, STANLEY Security, Fredrik Sidhagen, RCO Security, Jimmy Ek, Axis, Li Jansson, Säkerhetsföretagen, Joakim Söderström, Säkerhetsbranschen, Marie Agelii, Bravida. 

Under cirka 1,5 år har vi nu levt med en global pandemi som har påverkat oss alla. Givetvis har även säkerhetsbranschen påverkats av pandemin, men inte enbart på ett negativt sätt kunde konstateras under seminariet. Tvärtom har mycket av det som skett under den här tiden varit till det positiva och man har lärt sig mycket av det. 

Överlag har det gått mycket bra för branschen under pandemin. Många företag har sett en hög efterfrågan och tillväxt. Dock har efterfrågan från kunderna förändrats. En av de största utmaningarna har varit den komponentbristen som många branscher har upplevt.

Det fanns en hög belastning på branschen innan pandemin som gick ner under de 4-6 första månaderna av pandemin. Därefter har det dock börjat stiga igen och nu är vi på ungefär samma nivå som före pandemin. 

En stor förändring är den digitalisering som skett och att både kunder och medarbetare har jobbat hemma. Detta ställer högre krav på varje arbetsgivare, för att säkerställa medarbetarnas säkerhet på hemmakontoret och att de mår bra. Att kunder arbetar hemifrån har bland annat visat sig genom att efterfrågan av remote services (fjärrtjänster) har ökat. En av paneldeltagarna berättade även om VR-glasögon som hans företag har utvecklat för att kunden ska kunna uppleva deras produkter på hemmaplan. 

Denna påskyndade digitalisering har inneburit att branschen har blivit tvungna att bli mer flexibla och arbeta mer agilt. Man har ökat sin förmåga att ställa om snabbt och anpassa sig till det som sker i omvärlden och de behov som uppstår. Denna kunskap är något man kommer att behöva även i framtiden. 

Man kom även in på den kompetensbrist som finns i branschen, som i sig inte är kopplad till pandemin. En del i det ligger dock i standarddigitaliseringen, eftersom säkerhetstekniken blir alltmer digital medan en stor del av kompetensen finns i den mer traditionella säkerhetstekniken. Man behöver rekrytera medarbetare från andra branscher, men att få in yngre förmågor med IT-bakgrund är svårt, då det finns andra branscher som är mer attraktiva än säkerhetsbranschen, såsom spelbranschen. I det långa loppet kommer priserna att behöva höjas i branschen, för att möta de löner som finns i IT-branschen och på grund av att komponentbrist ökar priserna.