STANLEY Analytics

Effektivisera och planera verksamheten med värdefull statistik och nyckeltal. Spåra inventarier, gods och människor och få detaljerad information som bidrar till ökad lönsamhet.

Mångsidig spårnings- och analystjänst

STANLEY Analytics är en spårnings- och analystjänst för verksamheter av alla storlekar, oavsett bransch. Syftet med tjänsten är att effektivisera företagets verksamhet, öka lönsamheten, underlätta processer, minska kostnaderna och förbättra säkerheten för företagets egendom och medarbetare genom att tillhandahålla värdefull data i realtid. Via hundratals olika sensorer i produktfamiljen STANLEY Analytics och de servicelösningar samt mätområden som omfattas i plattformen erhålls säkerställd funktion samt statistik i realtid samt över tid. Vår larmcentral agerar utifrån skräddarsydda åtgärdsinstruktioner dygnet runt.

I STANLEY Analytics erbjuds en avancerad tjänst för spårning av enheter 
i utomhus- samt inomhusmiljö med smarta sensorer med möjlighet till aktivering utifrån fjärrstyrning eller baserat på händelse, vilket innebär lång batteritid. Vår lösning är inte heller beroende av att sensorerna behöver tillgång till GPS-uppkoppling (SIM-kort). 

STANLEY Analytics erbjuder också avancerad AI-kameraanalys där kameraströmmar omvandlas till statistik och nyckeltal utifrån ett antal definierade mätområden (KPI). Statistiken blir således inte uppskattad utan definitiv. 

Tjänsten erbjuder möjlighet att arbeta proaktivt genom att skapa underlag för att definiera, förbättra, utveckla och underlätta samtliga verksamhetsområden.  

Analytics FIN

All nödvändig information i ett system

 • Realtidsinformation
 • Spårning via anpassade sensorer
 • Spårning i utmanande inomhusmiljöer
 • Sensorer utifrån specifika mätområden
 • Videoanalys
 • Användarvänlig webbaserad portal
 • Larmhantering via larmcentral (SOC)

Gemensamt användargränssnitt för samtliga mätområden (KPI) inom STANLEY Analytics:

 • Enheters position i realtid i utomhus- samt inomhusmiljö
 • Condition Monitoring - specifika mätområden (temperatur, energiförbrukning etc.)
 • Device Control - specifika mätområden (förbrukning, nyttjandegrad etc.)
 • Personlarmsfunktion
 • Köanalys och kötider
 • Moment - mätning av händelseintervall
 • Heatmap - mätning av flöden
 • Personräkning, in- och utpassering
Kapper
Key performance indicator

KPI:er för att mäta och analysera verksamhetens resultat

Tool box icon.

KPI Asset Management

Asset Tracking - flexibel mätning, uppmärksamhet, larm och spårning av gods, inventarier och människor
Condition Monitoring - mätning av specifika mätområden (temperatur, ljus, fukt, batterikapacitet, vibration m.m.)
Device Control - mätning av specifika mätområden (förbrukning, användningsgrad m.m.)

Triangle exclamation mark icon

KPI Security Management

Tailgaiting - övervakning samt åtgärd av obehörig inpassering
Loitering - åtgärd av hinder i områden avsedda för flöden

People icon

KPI Queue Management

Queue Alert - mäter tiden i kö, längden på kön och antal personer i kö
Moment - mäter servicehastighet från beställning till leverans
Walk-Offs - mäter antalet personer som lämnar kön

Line and bar graph icon

KPI Area Management

Heatmapping - mätning av flöden, lokalens utformning och tillgänglighet
Potential Customer - mätning av antal personer som avviker i anslutning till område, antal förbipasserande vid definierat område samt antal som tar del av kampanjområde
People Counting - personräkning i realtid samt över tid

STANLEY Analytics

Mångsidiga lösningar för olika branscher

Spårning i realtid för samtliga branscher och verksamheter 

Behovet att kunna spåra utrustning med anpassade och säkerställda tekniker ökar för varje år. Anledningarna varierar, men den största anledningen är att minimera svinn och stölder. Förutom att stora belopp går förlorade på investerad egendom (fordon, maskiner, mätinstrument etc.) bidrar svinnet även till produktionsbortfall, driftstopp och leveransförseningar. 

STANLEY Analytics erbjuder en rad olika anpassade smarta sensorer för användning i utmanande miljöer. Sensorerna erbjuder lång batteritid och kan manageras fjärrledes. De kan aktiveras utan fjärråtkomst vid exempelvis rörelse och är inte beroende av GPS-signalering, vilket innebär att de ej appliceras med SIM-kort. I dagsläget finns det ingen känd teknik att spåra (svepa) dessa sensorer i ambition att sätta dem ur spel. 

Analytics erbjuder även spårning av material och personer i utmanande inomhus- och riskmiljöer. Tjänsten ger information om exakt antal samt position inom definierade områden. Funktion ingår med inbyggd larmknapp oberoende av mobil täckning. 

- Spårning i realtid samt över tid

- Spårning i utmanande utomhus- och inomhusmiljöer 

- Smarta anpassade sensorer

- Personlig larmknapp

- Larmhantering via larmcentral (SOC)

Fördelar

Fördelar med STANLEY Analytics

Bar and line graph icon

Värdefull och överblickbar information i realtid

Information om plats och situationen för de föremål du spårar

Samtliga spårade enheter (fordon, maskiner, utrustning och människor etc.) redovisas i en och samma webbportal

Möjlighet till detaljerad information om användningsgrad, hastighet, temperatur, vibration, batterikapacitet, CO2, luftfuktighet, tryckskillnader etc. 

Larm, varningsfunktion för övervakade objekt med platsinformation

Flatscreen TV icon

Tydligt gränssnitt

Användarvänlig webbportal 

Flexibla möjligheter att visualisera insamlad data 

Detaljerad historik 

Kom igång med STANLEY Analytics